Puyalón de Cuchas fa una crida ta que os aragonesistas s’abstiengan o benién domingo

 

 

Puyalón de Cuchas, organizazión politica aragonesa independentista y sozialista, debán d’as eslezions a las cortes españolas d’o benién domingo, 9 de marzo, quiere fer constar debán d’a opinión publica aragonesa:

 

1)             Puyalón de Cuchas solizita l’abstenzión d’@s suy@s militans y simpatizans, fendo-lo estensibo a toz aquels aragonesistas de cuchass que aspiren a que Aragón seiga una nazión sobirana, dau que denguna d’as candidaturas que concurren a istas eslezions españolas replegan en os suyos programas eleutorals os prinzipios minimos y irrenunziables de sobiranía y sozialismo ta o pueblo aragonés.

2)             Gane qui gane, Aragón seguirá igual. Rai si ye o PSOE de Zapatero u o PP de Rajoy qui gobierna en l’Estau español. A Constituzión monarquica que consagra a indisoluble unidat de l’estau seguirá bichén, por o que o dominio colonial de l’Estau sobre Aragón (igual que sobre atras nazions sin estau) continará. A o mesmo tiempo, se sigue negando o dreito a l’autodeterminazión d’os pueblos (internazionalmén reconoxiu en a Carta Internazional d’os Dreitos Zibils y Politicos, que l’estau español siñó ipocritamén en 1977) y se pretende fartar a suya sete de libertat con estatutos d’autonomía que, en o caso aragonés, no ha resuelto garra problema. En tot caso, los ha ixamplau, chenerando una nueba clase politica sucursalista de tot que a suya unica aspirazión ye asolar-se en o poder a cualsiquier pre y «trunfar en Madrid».

3)             Dende Puyalón de Cuchas se seguirá treballando politicamén dende l’alazet, ta ubrir o debate en a soziedat aragonesa sobre a nezesidat de que o pueblo nuestro pueda exerzer a suya autodeterminazión y constituyir-se en nazión libre y sobirana, en piet d’igualdat con a resta de pueblos d’a Tierra. D’a mesma traza s’anima a toz os militans aragonesistas de cuchas a treballar en as diferens organizazions que tienen entre os suyos ochetibos a consecuzión d’a sobiranía y o sozialismo ta Aragón.

 

Aragón, 6 de marzo de 2008

 

 

 

Puyalón de Cuchas crida als aragonesistes a abstenir-se el proper diumenge

 

 

Puyalón de Cuchas, organització política aragonesa independentista i socialista, en front de les eleccions a les corts espanyoles del proper diumenge, 9 de març, vol fer constar davant l’opinió pública aragonesa:

 

1)      Puyalón de Cuchas sol•licita l’abstenció dels seus militants i simpatitzants, fent-ho  extensiu a tots/es aquells/es aragonesistas d’esquerres que aspiren a que Aragó siga una nació sobirana, donat que cap de les candidatures que concorren a les eleccions espanyoles arreplega en els seus programes electorals els principis mínims i irrenunciables de sobirania i socialisme per al poble aragonès.                                                                                                 

2)      Guanye qui guanye, Aragó seguirà igual. Poc importa si és el PSOE de Zapatero o el PP de Rajoy  qui governa a l’Estat espanyol. La Constitució monàrquica que consagra la indissoluble unitat de l’estat seguirà vigent, per la qual cosa el domini colonial de l’Estat sobre Aragó (de la mateixa manera que sobre altres nacions sense estat) continuarà. Al mateix temps, se segueix negant el dret a l’autodeterminació dels pobles (internacionalment reconegut a la Carta Internacional dels Drets Civils i Polítics, que l’Estat espanyol va firmar hipòcritament el 1977) i es pretén saciar la set de llibertat dels mateixos amb estatuts d’autonomia que, en el cas aragonès, no han resolt en absolut cap dels nostre problemes. Al contrari, els ha intensificat, generant una nova classe política totalment sucursalista que només té com a única inspiració mantenir-se en el poder a qualsevol preu i «triomfar a Madrid».

3)      Des de Puyalón de Cuchas es seguirà treballant políticament des de la base, per a obrir el debat a la societat aragonesa sobre la necessitat que el nostre poble puga exercir la seua autodeterminació i construir-se en una nació lliure i sobirana, en peu d’igualtat amb la resta de pobles de la Terra. De la mateixa manera s’animna a tots i totes les militants aragonesistes d’esquerres a treballar en les diferents organitzacions que tenen entre els seus objectius la consecució de la sobirania i el socialismo a Aragó.
 

Aragó, 10 de març de 2008